ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%
น้อย ( 1 )
3.13%
ปานกลาง ( 5 )
15.63%
มาก ( 10 )
31.25%
มากที่สุด ( 16 )
50.00%