ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
น้อยที่สุด ( 3 )
8.57%
น้อย ( 1 )
2.86%
ปานกลาง ( 5 )
14.29%
มาก ( 10 )
28.57%
มากที่สุด ( 16 )
45.71%