ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
น้อยที่สุด ( 5 )
13.51%
น้อย ( 1 )
2.70%
ปานกลาง ( 5 )
13.51%
มาก ( 10 )
27.03%
มากที่สุด ( 16 )
43.24%