ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
น้อยที่สุด ( 9 )
20.00%
น้อย ( 2 )
4.44%
ปานกลาง ( 5 )
11.11%
มาก ( 13 )
28.89%
มากที่สุด ( 16 )
35.56%