หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
'' องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน ''
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ อบต.สมอแข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
นางทองม้วน พันธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประปา
  การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
  การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
 
 
 
 
 
 
 
  การก่อสร้างซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่ สองข้างทาง
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
  การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
 
 
 
 
 
 
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็น มาตรฐาน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมเพื่อ พัฒนาจิตใจและศักยภาพของประชาชน
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและ มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การก่อสร้างสนามกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และการพัฒนา ด้านกีฬาต่าง ๆ
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพตนเอง
  การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
  การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการ พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์และ การบรรจุผลิตภัณฑ์
  การพัฒนามาตรฐานสินค้า และจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าและผลผลิตทาง การเกษตรและอื่น ๆ
  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
  การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 061-629-9938
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-987100-3 Email อบต.สมอแข : 055987100@samokhae.go.th
จำนวนผู้เข้าชม 4,278,615 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555
จัดทำ โดย : NAXsolution.com