หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
นายก อบต.สมอแข
 
รองนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก
 
เลขานุการนายก
ประธานสภา อบต.สมอแข
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น) (กลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป) (กลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง) (กลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) (กลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป) (ต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานการประชาสัมพันธ์
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง) (ต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสตุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง) (ต้น)
- งานการโยธา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานการศึกษา) (ต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) (ต้น)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) (ต้น)
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไป
รพ.สต.สมอแข
(ศูนย์บริการสาธารณสุข)(ถ่ายโอน)
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข
(พยาบาลวิชาชีพ)
- งานรักษาพยาบาล
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานฟื้นฟูสุขภาพ
- งานสร้างเสริมสุขภาพ
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา) (ต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- โรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
สายตรงปลัด
โทร.086-9260677
 
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-100-3
โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220 E-mail : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 7,131,075 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-100-3

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10