หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.สมอแข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
ศาสนสถานในตำบลสมอแข
ประเพณีวัฒนธรรมในตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
www.samokhae.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมา พัฒนาตำบลของเราต่อไป
ติดต่อ อบต.สมอแข
โทร : 055-987-100-3   
นางทองม้วน พันธุรี
นายก อบต.สมอแข
 
 
 
NEWS
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ >>
ข่าวสาร
 
 
 
 
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
 
กิจการสภา
 
 
วีดิทัศน์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


วางท่อระบายน้ำจากบ้านป้าขันถึงบ้านจ่าภิรมย์ ม.8 [ 17 มิ.ย. 2564 ]ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านป้ารุณถึงอู่ช่างขาว ม.8 [ 17 มิ.ย. 2564 ]ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนิตยา หมู่ที่ 7 [ 17 มิ.ย. 2564 ]

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 1 เชื่อมซอยมิตรภาพ [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางชาลีถึงบ้านนายเชย หมู่ [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหยด หนูหาถึงบ้านนางน้ำฝน ว [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางชาลีถึงบ้านนาย [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยมิตรภาพ 1 เชื่อมซอ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหยดฯ [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-605-6560
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
   
 
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ที่ พล 0023.4/ว 359 ลว. 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 4289 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4298 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4300 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4294 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนฯสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 3 อบต.จอมทอง อบต.มะต้อง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4282 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
สรุปข้อสั่งการแม่ทัพภาคที่ 3 จากการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏฺิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ที่ พล 0023.3/ว358 ลว.21 มิ.ย.2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ พล 0023.5/ว357 ลว.21 มิ.ย. 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด-19 ที่ พล 0023.5/ว356 ลว. 21 มิ.ย. 64  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ที่ พล 0023.5/ว355 ลว. 21 มิ.ย. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เดือน พ.ค. 2564 ที่ พล 0023.5/ว354 ลว. 21 มิ.ย. 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พ.ค. 2564 ที่ พล 0023.5/ว353 ลว. 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0808.5/ว 4275 ลว. 21 มิ.ย.64  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/10011 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4276 ลว 21 มิ.ย.64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
แจ้งให้ อปท.รายงานการเปิดให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ผ่านระบบ OR Payment ที่ พล 0023.5/ว.349 ลว. 18 มิ.ย. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 92 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 352 ลว 18 มิ.ย. 64 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ฯ ที่ พล 0023.4/ว 4218 ลว. 17 มิ.ย.64 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2564 (เงินเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4219 ลว 17 มิ.ย. 64 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
 
   
 
อบต.บ้านดง บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเทศบาล [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชัยนาม คณะผู้บริหารร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา การขุดเจาะน้ำบาดาล-ใช้นำบาดาล ต้องมีใบอนุญาต จากส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากร [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หอกลอง กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงพระ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนทอง การจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าโพธิ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ควมรู้เรื่องยาเสพติด [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าตาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล สมัยสา [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าตาล กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
   
 


ทต.บึงระมาณ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ งานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ จ้างจัดทำอาหาร สำหรับจัดเลื้อยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเ [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตกำลังอัด 180 กก./ตร.ซม.) จำนวน 1 รายการ [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.วัดพริก หมึกปริ้นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น Cm๓๐๕df K สำหรับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙- [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.หัวรอ จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.หัวรอ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการเทศบาลตำบลหัวรอ ๕ ส. สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด -๑๙ จำน [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.บึงพระ ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.ชมพู ซื้อติดตั้งหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านร่มเกล้า โดยวิ [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ขนาด 2 บาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ขนาด 2 บาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ่อภาค ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ้านแยง โครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) คุ้มที่ 3 หมู่ที่ 3 [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.ห้วยเฮี้ย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.เนินมะปราง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ทต.ห้วยแก้ว จ้างซ่อมโทรทัศน์ของศพด.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.มะขามสูง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.ดอนทอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางสำราญ ภู่คำ ถึงบ้านนายสุรชัย อ่ [ 18 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต. สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 พ.ค. 2564)    อ่าน 660237  ตอบ 81  
รถเก็บขยะ (31 พ.ค. 2564)    อ่าน 44  ตอบ 1  
การจ่ายค่าน้ำประปาหมู่บ้านชินลาภ (7 เม.ย. 2564)    อ่าน 59  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์

ขนมข้าวแตน

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม ไท-ยวน จ.พิษณุโลก
สถานที่สำคัญ
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร : 055-987-100-3 โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 5,654,430 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-629-9938

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.สมอแข

facebook
อบต.สมอแข
อบต.สมอแข
ปิดหน้าต่าง